Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Poniżej znajdziesz zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

 • O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płock i zamieszkujący w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 • W pierwszej kolejności do Internatu przyjmowani są:
 • Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającego przy ZST oraz uczniowie klas sportowych ZST w Płocku.
 • uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku
 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • uczniowie, którzy wcześniej mieszkali w Internacie, o ile nie zostali relegowani z placówki i nie stwarzali problemów wychowawczych;
 • sieroty lub półsieroty, dzieci samotnych matek lub ojców;
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi do Internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Płocku.
 • Miejsce w Internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 • Postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w określonym terminie.
 • Wniosek o przyjęcie do Internatu na dany rok szkolny pobiera się ze strony Internatu ZST w Płocku (www.zstinternat.pl) lub w sekretariacie Internatu. Wypełniamy wszystkie pola formularza na komputerze wielkimi literami. W przypdku wypełniania ręcznego należy wypełnić drukowanymi literami czytelnie.
 • Wypełniony wniosek składa się osobiście w sekretariacie Internatu – ul. Norbertańska 11 (09-402 Płock) lub przesyła pocztą na ten adres.
 • Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem do Internatu (decyduje data wpływu do sekretariatu – w przypadku osobistego złożenia lub data stempla pocztowego – w przypadku wysłania wniosku pocztą).
 • Decyzję o przyjęciu do Internatu podejmuje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w Internacie.
 • O przyjęciu do Internatu decyduje suma uzyskanych punktów wg poniższej tabeli.

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do Internatu
na rok szkolny 2024/2025:

L.p. Kryterium

Liczba punktów

Nowy Kandydat

Mieszkaniec Internatu
1 Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

5

5
2 Kandydat jest niepełnosprawny

5

5

3 Kandydat, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne

5

5

4

Kandydat, którego dwoje rodziców jest niepełnosprawne

5

5

5 Kandydat, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne

5

5

6 Kandydat samotnie wychowywany przez matkę, ojca, opiekuna prawnego

5

5

7 Kandydat objęty pieczą zastępczą (z rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej)

5

5

8 Kandydat jest/będzie uczniem ZST w Płocku

4

4

9

Kandydat zamieszkujący w miejscowości odległej od Płocka:

Do 20km

0

0

21-40

5

5

41-150

10

10

151 i więcej

15

15

10 Kandydat będzie uczęszczał do klasy sportowej

5

5

11 Kandydat, który kontynuuje zamieszkanie w internacie ZST w Płocku

5

12 Terminowość dokonywania opłat za pobyt i wyżywienie w poprzednim roku szkolnym (1 pkt za każdy miesiąc)

kandydaci do klas pierwszych otrzymują 10pkt

0-10

13 Przestrzeganie zapisów regulaminu internatu w poprzednim roku szkolnym (ilość uwag i uszkodzeń-zniszczeń dokonanych przez wychowanka

kandydaci do klas pierwszych otrzymują 10pkt

0-10

14 wyniki konkursu czystości w roku poprzedzającym rekrutację (punkty przydzielane są za każdy tydzień – za ocenę 6-4 – 1pkt, ocena 3-1 – 0pkt)

kandydaci do klas pierwszych otrzymują 20pkt

0-25

 • Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:

Etap I – Uczniowie zamieszkujący w Internacie. Uczniowie składają Wnioski o przyjęcie do Internatu do końca zajęć dydaktycznych w szkole. Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 114. Minimalna liczba punktów gwarantujących przyjęcie stanowi 60% maksymalnej liczby punktów (68pkt).

Wnioski kandydatów, którzy nie uzyskali minimalnego progu przyjęcia do internatu, rozpatrywane będą w Etapie II.

Etap II – Nowi Kandydaci,  do klas pierwszych lub wyższych, którzy nie mieszkali w internacie – liczy się suma punktów z tabeli dla nowych kandydatów. Punkty dla kandydatów z Etapu I przenoszone są do Etapu II.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 • Błędne wypełnienie wniosku (niepełne dane) lub wniosek niekompletny nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Internat nie informuje o błędnie wypełnionym wniosku.
 • Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie w holu budynku Internatu przy ulicy Norbertańskiej 11. Informacje o wynikach rekrutacji do Internatu będzie można również uzyskać w sekretariacie Internatu pod numerem telefonu: 24 364 27 55.
 • Rodzic/opiekun prawny ucznia przyjętego do Internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania w Internacie, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację w sekretariacie Internatu.
 • Odwołanie od decyzji dotyczącej nieprzyjęcia ucznia do Internatu rodzic/opiekun prawny może składać do Dyrektora ZST w Płocku w terminie 5 dni roboczych od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych.
 • Przyjęcia do Internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 • O przyjęciu do Internatu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora ZST w Płocku.

 

 

TERMINY REKRUTACJI
na rok szkolny 2024/2025

 

1. złożenie wniosku (do pobrania) o przyjęcie do Internatu – od 27.05.2024 r. do 28.07.2024 r. do godz. 14.00 (proszę o odsyłanie kompletnego wniosku zawierającego 3 strony). Wypełniony wniosek składa się osobiście w sekretariacie Internatu – ul. Norbertańska 11 (09-402 Płock) lub przesyła pocztą na ten adres.

Wniosek o przyjęcie do Internatu 2024 – możesz pobrać TU

2.do 20.07.2024 – wstępna rekrutacja Etap I. Informacja na stronie internetowej Internatu zstinternat.pl o zakończeniu Etapu I (oficjalna lista po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej)

2. do 8.08.2024 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej Etap I i Etap II 

3. do 12.08.2024 godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy zostaną wywieszone w budynku internatu. Informacja o wywieszeniu list na stronie Internetowej Internatu zstinternat.pl

4. do 20.08.2024 do godz. 14.00 – telefoniczne potwierdzenie chęci przyjęcia do Internatu przez uczniów, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji.

 

 

WAŻNE:

Niepotwierdzenie w wyznaczonym terminie wiąże się ze zwolnieniem miejsca i przeznaczeniem go do rekrutacji uzupełniającej.

5. Rekrutacja uzupełniająca – od 21.08 do 24.08.2024 będzie odbywać się w następującej kolejności –  do internatu przyjmowani są kandydaci z listy rezerwowej, rozpatrywane wnioski uczniów ZST złożone po terminie wyznaczonym w procesie rekrutacji, a w następnie wnioski kndydatów, które nie były brane pod uwagę w rekrutacji. Pracownik internatu kontaktuje się z opiekunem prawnym, bądź pełnoletnim kandydem w celu potwierdzenia chęci zamieszkania.

 

UWAGA!

Wszelkie informacje związane z rekrutacją, zakwaterowaniem i funkcjonowaniem Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku można uzyskać tylko i wyłącznie u pracowników Internatu, ze strony internetowej Internatu ZST lub oficjalnego fanpage Internatu ZST na Facebooku.

Meldowanie do internatu odbywa się tylko i wyłącznie według harmonogramu, który udostępniany jest w zakładce zakwaterowanie (zakładka zakwaterowanie dostępna jest po ukończonej rekrutacji)

Internat nie bierze odpowiedzialności za informacje uzyskane od trenerów, innych osób niż pracownicy Internatu i innych nieoficjalnych źródeł przekazu informacji.