Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM INTERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Poniżej znajdziesz Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

 1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płock i zamieszkujący w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 2. W pierwszej kolejności do Internatu przyjmowani są:

a) uczniowie ZST w Płocku,

b) uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie,

c) w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół ponadpodstawowych.

 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i wychowawczymi do Internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Płocku.
 2. Miejsce w Internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata w określonym terminie.
 4. Wniosek o przyjęcie do Internatu na dany rok szkolny pobiera się ze strony Internatu ZST w Płocku (www.zstinternat.pl) lub w sekretariacie Internatu.
 5. Wypełniony wniosek składa się osobiście w sekretariacie Internatu – ul. Norbertańska 11 (09-402 Płock) lub przesyła pocztą na ten adres.
 6. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem do Internatu (decyduje data wpływu do sekretariatu – w przypadku osobistego złożenia lub data stempla pocztowego – w przypadku wysłania wniosku pocztą).
 7. Decyzję o przyjęciu do Internatu podejmuje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
 8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w Internacie.
 9. O przyjęciu do Internatu decyduje suma uzyskanych punktów wg poniższej tabeli.

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do Internatu:

L.p.KryteriumLiczba punktów
1Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci1
2Kandydat jest niepełnosprawny1
3Kandydat, którego jedno z rodziców jest niepełnosprawne1
4Kandydat, którego dwoje rodziców jest niepełnosprawne1
5Kandydat, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne1
6Kandydat samotnie wychowywany przez matkę, ojca, opiekuna prawnego1
7Kandydat objęty pieczą zastępczą (z rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej)1
8Kandydat jest/będzie uczniem ZST w Płocku4
9Kandydat zamieszkujący w miejscowości odległej od Płocka więcej niż 80 km1
10Kandydat zamieszkujący poza Płockiem z małą częstotliwością kursów środka transportu1
11Kandydat, który kontynuuje zamieszkanie w internacie ZST w Płocku1
12Terminowość dokonywania opłat za pobyt i wyżywienie w poprzednim roku szkolnym (kandydaci do klas pierwszych otrzymują 2 pkt)0-2
13Przestrzeganie zapisów regulaminu internatu w poprzednim roku szkolnym (kandydaci do klas pierwszych otrzymują 2 pkt)0-2
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 2. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie w holu budynku Internatu przy ulicy Norbertańskiej 11. Informacje o wynikach rekrutacji do Internatu będzie można również uzyskać w sekretariacie Internatu pod numerem telefonu: 24 364 27 55.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia przyjętego do Internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania w Internacie, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację w sekretariacie Internatu.
 4. Odwołanie od decyzji dotyczącej nieprzyjęcia ucznia do Internatu rodzic/opiekun prawny może składać do Dyrektora ZST w Płocku w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych.
 5. Przyjęcia do Internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
 6. O przyjęciu do Internatu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za akceptacją Dyrektora ZST w Płocku.

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

1. złożenie wniosku (do pobrania) o przyjęcie do Internatu – od 22.05.2023 r. do 28.07.2023 r. do godz. 15.00 (proszę o odsyłanie kompletnego wniosku zawierającego 3 strony). Wypełniony wniosek składa się osobiście w sekretariacie Internatu – ul. Norbertańska 11 (09-402 Płock) lub przesyła pocztą na ten adres.

2. do 10.08.2023 – posiedzenie komisji rekrutacyjnej

3. 11.08.2023 godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Listy zostaną wywieszone w budynku internatu.

4. do 18.08.2023 do godz. 14.00 – telefoniczne potwierdzenie chęci przyjęcia do Internatu przez uczniów, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji. Niepotwierdzenie wiąże się ze zwolnieniem miejsca i przeznaczeniem go do rekrutacji uzupełniającej.

UWAGA!

Wszelkie informacje związane z rekrutacją, zakwaterowaniem i funkcjonowaniem Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku można uzyskać tylko i wyłącznie u pracowników Internatu, ze strony internetowej Internatu ZST lub oficjalnego fanpage Internatu ZST na Facebooku.

Meldowanie do internatu odbywa się tylko i wyłącznie według harmonogramu, który udostępniany jest w zakładce zakwaterowanie (zakładka zakwaterowanie dostępna jest po ukończonej rekrutacji)

Internat nie bierze odpowiedzialności za informacje uzyskane od trenerów, innych osób niż pracownicy Internatu i innych nieoficjalnych źródeł przekazu informacji.