Opłaty

Opłaty za zakwaterowanie i posiłki

Wpłaty za zakwaterowanie i posiłki wychowanków należy dokonywać przelewem do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy PKO BP nr 64 1020 1592 0000 2002 0227 1245.
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
Informację z wyliczoną kwotą wychowankowie otrzymują osobiście na początku każdego miesiąca. (Proszę nie wpłacać więcej niż podano w wyliczeniu).

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych posiłków w ciągu tygodnia, za wyjątkiem poniedziałkowego śniadania lub/i piątkowej kolacji. W przypadku np. choroby dziecka i zabrania go do domu rodzinnego, to na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek poinformowania sekretariatu Internatu o odpisie posiłków.

W celu dokonania odpisu posiłków, np. z powodu choroby dziecka, proszę podać informację Pani Referent Internatu – nr tel. 24 364 27 55 albo Pani Intendentce – nr tel. 24 364 27 59 w godz. 7.30-15.30, by naniosła zmianę w programie komputerowym.

Gdy zgłoszenie będzie miało miejsce do godz. 9.00, odpis nastąpi od śniadania dnia następnego, w pozostałych przypadkach odpis posiłków nastąpi od kolacji dnia następnego, ponieważ produkty na poszczególne posiłki są planowane i kupowane z jednodniowym wyprzedzeniem.

Opłata za zgubioną kartę

Opłatę za zgubioną kartę w wysokości 50 zł należy uiścić na rachunek Zespołu Szkół Technicznych w Płocku nr 64 1020 1592 0000 2002 0227 1245.
Nową kartę wychowanek otrzyma w sekretariacie Internatu po okazaniu potwierdzenia przelewu.